top of page

       งานประกอบตู้ไฟฟ้า ออกแบบตู้ออกแบบจัดวางอุปกรณ์ ออกแบบระบบไฟฟ้า เขียนแบบไฟฟ้า เดินสายเข้าสายอุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกัน เบรกเกอร์ ฟิวส์  อินเวอร์เตอร์ PLC แมคเนติก จอMHI PC Controller ฯลฯ

        สินค้ามาตราฐานยุโรป ตู้มาตราฐานส่งออก ออกแบบโดยวิศวกร ที่มีประสพการณ์กว่า20ปี ในการทำงาน ออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อใช้งาน ง่ายต่อการติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบระบายความร้อนต้องเพียงพอ 

        

bottom of page